ماه: نوامبر 2019

موانع و چالش هایی کارآفرینی در ایران

می توان گفت کارآفرین کسی است که فرصت و ارائه یک محصول، خدمت، روش و سیاست جدید را با تفکر جدید برای یک مشکل قدیمی می یابد و می خواهد پیامد اندیشه، محصول یا خدمات خود را بر نظام مشاهده کند. به عبارت دیگر، کارآفرین شخصی است که بهترین و آخرین موقعیت اقتصادی و تجاری …

موانع و چالش هایی کارآفرینی در ایران خواندن بیشتر & raquo؛